ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Monday, 29 August 2011

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ / Amma ninna edeyaaladalli

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು 
ಮಿಡುಕಾಡುತಿರುವೆ ನಾನು |
ಕಡಿಯಲೋಲ್ಲೆ ನೀ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಒಲವೂಡುತಿರುವ ತಾಯೆ 
ಬಿಡದ ಭುವಿಯ ಮಾಯೆ ||

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಡಗಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ 
ದೂಡು ಹೊರಗೆ ನನ್ನ |
ಓಟ ಕಲಿವೆ ಒಳನೋಟ ತಿಳಿವೆ ನಾ ಕಲಿವೆ ಊರ್ಧ್ವಗಮನ 
ಓ ಅಗಾಧ ಗಗನ ||

ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ನಿನ್ನ ಸೆಳೆತ ಮೀರಿ ನಿರ್ಭಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ 
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬೆದಕಿ |
ಇಂಧನ ತೀರಲು ಬಂದೇ ಬರುವೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗೆ 
ಮೂರ್ತ ಪ್ರೇಮದೆಡೆಗೆ || 

                                                       - ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amma ninna edeyaladalli

Amma ninna edeyaladalli gaalakke sikka meenu
midukaadutiruve naanu |
kadiyallolle nee karula balli odamoodutiruva taaye
bidada bhuviya maaye ||

ninna rakshe goodalli bechchage adagali estu dina
doodu horage nanna |
oota kalive ola nota tilive na kalive oordhvagamana
o agadha gagana ||

mele haari ninna seletha meeri nirbhara sthitige talupi
brahmaandavanne bedaki |
indhana teeralu bande baruve matte ninna todege
Murta premadedege ||

                                                              - B. R. Lakshmana Rao
 

Sunday, 28 August 2011

ಯೆ೦ಡ ಯೆಂಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್

ಯೆ೦ಡ ಯೆಂಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ 
          ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಂಗ್ ಪ್ರಾಣ!
ಬುಂಡೇನ್ ಎತ್ತಿ ಕುಡುದ್ಬುಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ -
          ತಕ್ಕೋ! ಪದಗೊಳ್ ಬಾಣ!

ಬಗವಂತ್ ಏನ್ರ ಬೂಮೀಗ್ ಇಳದು 
          ನನ್ ತಾಕ್ ಬಂದಾದತ್ ಅನ್ನು 
ಪರ್ ಗಿರೀಕ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಔನು 
          ಬಕ್ತನ್ ಮೇಲ್ ಔನ್ ಕಣ್ಣು 
'ಯೆ೦ಡ ಕುಡಿಯಾದ್ ಬುಟ್ ಬುಡ್ ರತ್ನ!'
          ಅಂತ ಔನ್ ಏನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ -
ಮೂಗ್ ಮೂರ್ ಚೂರಾಗ್ ಮುರಸ್ಕೊಂತೀನಿ 
          ದೇವರ್ ಮಾತ್ಗ್  ಅಡ್ಬಂದ್ರೆ!
ಯೆ೦ಡ ಬುಟ್ಟೆ ಯೆಂಡ್ಡ್ತೀನ್ ಬುಟ್ ಬುಡ್!
          ಅಂತ  ಔನ್ ಏನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ - 
ಕಳದೊಯ್ತ್ ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀನಿ 
          ದೊಡ್ದ್ ಒಂದ್ ಕಾಟ! ತೊಂದ್ರೆ!

'ಕನ್ನಡ್  ಪದಗೊಳ್ ಆಡೋದ್ನೆಲ್ಲ 
          ನಿಲ್ಲೀಸ್ ಬುಡಬೇಕ್ ರತ್ನ!'
ಅಂತ ಔನ್ ಅಂದ್ರೆ - ದೇವ್ರ್ ಆದ್ರ್ ಏನು!
          ಮಾಡ್ತೀನಿ ಔನ್ಗೆ ಖತ್ನ!
ಆಗ್ನೆ ಮಾಡೋ ಐಗೊಳ್ ಎಲ್ಲಾ 
          ದೇವ್ರೇ ಅಗ್ನಿ - ಎಲ್ಲ!
ಕನ್ನಡ್ ಸುದ್ದೀಗ್ ಏನ್ರ ಬಂದ್ರೆ
          ಮಾನಾ ಉಳ್ಸಾಕಿಲ್ಲ!
ನರಕಕ್ಕ್ ಇಳ್ಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ 
          ಬಾಯ್ ಒಲಿಸಾಕಿದ್ರೂನೆ -
ಮೂಗ್ನಲ್ ಕನ್ನಡ್ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ 
          ನನ್ ಮನಸನ್ ನೀ ಕಾಣೆ  

ಯೆ೦ಡ ವೋಗ್ಲಿ! ಯೆಂಡ್ತಿ ವೋಗ್ಲಿ!
          ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ ವೋಗ್ಲಿ!
ಪರ್ಪಂಚ್ ಇರೋ ತನಕ ಮುಂದೆ 
          ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ ನುಗ್ಲಿ!

                                               - ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

yenda yendti kannad padagol

yenda yendti kannad padagol
         andre ratnang praana!
bunden etti kududbuttaandre
         takko! padagal baana!

bhagavant enraa boomeeg iladu
         nan taak bandaadat annu
pargireekse maadtaan ounu
         baktan mel oun kannu
'yendaa kudiyaad butbud ratna'
         ant ouanenaar andre -
moog moor chooraag muruskontini
         devar maatgad bandre!
yenda butte yendteen butbud!
         anta oun enaar andre -
kaldoyt anta kunidaadtini
         dodd ond kaata! tondre!

'kannad padagol aadodnella
         nillees budabek ratnaa!'
anta oun andre - devr aadr enu!
         maadteeni ounge khatna!
aagne maado aigol ellaa
         devre - aagni ella!
kannad suddeeg enraa bandre
         maanaa ulsaakilla!
narakakk ilsi naalge seelsi
         baay olisaakidroone -
moognal kannad padavaadteeni
         nan mansan nee kaane

yendaa vogli! yendtee vogli!
         ella kochkond vogli!
parpanch iro tanaka munde
         kannad padagol nugli!

                                              - G. P. Raajaratnam

Saturday, 27 August 2011

ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

 ರಚನೆ: ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ

ಒಂದಿರುಳು ಕನಸಿನಲಿ ನನ್ನವಳ ಕೇಳಿದೆನು 
           ಚೆಂದ ನಿನಗಾವುದೆಂದು -
ನಮ್ಮೂರು ಹೊನ್ನುರೋ,  ನಿಮ್ಮೂರು ನವಿಲೂರೋ 
           ಚೆಂದ ನಿನಗಾವುದೆಂದು.

ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ
           ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ ?
ನಮ್ಮೂರ ಮಂಚದಲಿ ನಿಮ್ಮೂರ ಕನಸಿದನು 
           ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೇ? - 
ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ
           ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ ? - ಎನ್ನರಸ,
           ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದಳಾಕೆ.

ತೌರೂರ ದಾರಿಯಲಿ ತೆಂಗುಗಳು ತಲೆದೂಗಿ
          ಬಾಳೆಗಳು ತೋಳ ಬೀಸಿ ;
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮುಳ್ಳುಬೇಲಿಯ ವರಿಸಿ 
          ಬಳುಕುತಿರೆ ಕಂಪ ಸೂಸಿ ;
ನಗುನಗುತ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬರುತಿರಲು 
          ನಿಮ್ಮೂರ ಸಂತೆಗಾಗಿ,
ನವಿಲೂರಿಗಿಂತಲೂ ಹೊನ್ನೂರೆ ಸುಖವೆಂದು 
          ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಪ್ರೇಮ ಕೂಗಿ - 

ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ 
          ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ ? - ಎನ್ನರಸ
          ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದಳಾಕೆ.

ನಿಮ್ಮೂರ ಬಂಡಿಯಲಿ ನಮ್ಮೂರ ಬಿಟ್ಟಾಗ 
          ಓಡಿದುದು ದಾರಿ ಬೇಗ ;
ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಕೇಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತುಂಬಿತ್ತು -
          ನಿಮ್ಮೂರ ಸೇರಿದಾಗ.
ಊರ ಬೇಲಿಗೆ ಬಂದು, ನೀವು ನಮ್ಮನು ಕಂಡು 
          ಕುಶಲವನು ಕೇಳಿದಾಗ,
ತುಟಿಯಲೇನೋ ನಿಂದು, ಕಣ್ಣಲೇನೋ ಬಂದು
          ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪಾದುದಾಗ.

ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ, ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆಂದವೋ
          ಎಂದೆನ್ನ ಕೇಳಲೇಕೆ ? - ಎನ್ನರಸ
          ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದಳಾಕೆ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prashnege Uttara

Lyrics: K. S. Narasimha Swamy

Ondirulu kanasinali nannavala kelidenu
            Chenda ninagavudendu -
Nammuru honnuro nimmuru naviluro
            chenda ninagavudendu.

Nammuru chendavo, nimmuru chendavo
            endenna kelaleke ?
Nammura manchadali nimmura kanasidanu
            vistharisi helabeke ? -
nammuru chendavo, nimmuru chendavo
            endenna kelaleke ? - ennarasa,
            summaniri endalaake.

Touroora dariyali tengugalu taledoogi
            baalegalu tola beesi ;
Malligeya moggugalu mullubeliya varisi
            balukutire kampasoosi ;
Nagunaguta nammura hennugalu barutiralu
            nimmura santhegagi,
Naviloorigintalu honnure sukhavendu
            nillisitu prema koogi -

nammuru chendavo, nimmuru chendavo
            endenna kelaleke ? - ennarasa,
            summaniri endalaake.

Nimmura bandiyali nammura bittaga
            odidudu dari bega ;
Putta kandana keke tottilanu tumbittu -
            nimmura seridaga ;
Oora belige bandu, nivu nammanu kandu
            kushalavanu kelidaga,
Tutiyaleno nindu, kannaleno bandu
            kenne kempadhudhaga.

nammuru chendavo, nimmuru chendavo
            endenna kelaleke ? - ennarasa,
            summaniri endalaake.ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ ...

ರಚನೆ : ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ 

ಕೃಷ್ಣ ..... ಕೃಷ್ಣ .... ಕೃಷ್ಣ .... ಕೃಷ್ಣ ..........
ಕೃಷ್ಣಾ .......

ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ ... (೨)
ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ .. (೨)
ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ...

ಕಮಲವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು 
ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದಾ ರಾತ್ರಿ ಬೀಳು (೨)
ನೀ ಸಿಗದೇ ಉರಿ ಉರಿ ಕಳೆದೆ ಇರುಳ... (೨)
ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಗಿದಿದೆ ದುಃಖ ಕೊರಳ.....
ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ ... (೨)

ಅನ್ನ ಸೇರದು ನಿದ್ದೆ ಬಂದುದೆಂದು 
ಕುದಿವೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು... (೨)
ಯಾರು ಅರಿವರು ಹೇಳು ನನ್ನ ನೋವ ...(೨)
ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಕೂಗುತಿದೆ ದಾಸಿ ಜೀವ 

ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ.. (೨)

ಒಳಗಿರುವ ಗಿರಿಧರನೇ ಹೊರಗೆ ಬಾರೋ 
ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತು ಆ ರೂಪ ತೋರೋ (೨)
ಜನುಮ ಜನುಮದಾ ರಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ .. ಕೃಷ್ಣ .. ಕೃಷ್ಣ ... ಕೃಷ್ಣಾ ...
ಕೃಷ್ಣ ...
ಜನುಮ ಜನುಮದಾ ರಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹರಿವುದೇ ಅದರಾ ರೀತಿ

ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ ... (೨)
ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ .. (೨)
ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ... ಕೃಷ್ಣ .. ಕೃಷ್ಣ .. ಕೃಷ್ಣಾ ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nee Sigade Baalondu baale Krishna..

Lyrics : Dr. N.S. Lakshmi Narayana Bhat

krishna... Krishna.. Krishna.. Krishna..
Krishnaaa ...

Nee Sigade Baalondu baale Krishna.. (2)
Naa Taalalaare ee Viraha Krishna.. (2)
Nee Sigade Baalondu baale Krishna..

Kamalavillada kere nanna baalu
chandra illada raatri beelu - 2
nee sigade uri uri kalede irula.. (2)
maatella bigidide dhuka korala..

Nee Sigade Baalondu baale Krishna..(2)

anna seradu nidde bandudendu
kudhive onde sama krishna endu...(2)
Yaaru arivaru helu nanna novaa.. (2)
tallanisi koogutide daasi jeeva

Nee Sigade Baalondu baale Krishna..(2)

olagiruva giridharane horage baaro
kanneduru nintu aa roopa toro.. (2)
januma janumada raaga nanna preeti krishna... krishna... krishnaaa...
krishna..
januma janumadaa raaga nanna preeti
ninnolage harivude adara reeti...

Nee Sigade Baalondu baale Krishna.. (2)
Naa Taalalaare ee Viraha Krishna.. (2)
Nee Sigade Baalondu baale Krishna..... krishna... krishna.... krishna... 

ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆರೆತರೂ

ರಚನೆ: ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ

ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆರೆತರೂ
ಅರಿತೆವೇನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳವ ||

ಕಡಲ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ಸಾಗಿಯೂ 
ನೀರಿನಾಳ ತಿಳಿಯಿತೇನು ಹಾಯಿ ದೋಣಿಗೆ

ಸದಾಕಾಲ ತಬ್ಬುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಯೂ 
ಮಣ್ಣ ಮುತ್ತು ದೊರೆಯಿತೇನು ನೀಲಿಬಾನಿಗೆ 

ಸಾವಿರಾರು ಮುಖದ ಚೆಲುವ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಯೂ 
ಒಂದಾದರೂ ಉಳಿಯಿತೇ ಕನ್ನಡಿಯ ಪಾಲಿಗೆ....

ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೂ..... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ishtukaala ottigiddu eshtu beretaru

Lyrics: H. S. Venkatesha Murthy

Ishtukaala ottigiddu eshtu beretaru
Aritevenu naavu namma antaraalava ||

Kadala mele saaviraaru maili saagiyu
Neerinaala tiliyitenu haayi donige

Sadakaala tabbuvante mele baagiyu
Manna muttu dorakitenu neeli baanige

Saaviraru mukhada cheluva hididu toriyu
Ondadaru ulliyite kannadiya paalige.........

ishtu kaala ottigiddu.........

Thursday, 25 August 2011

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ!

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ,
ಮನಸೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ 
ಕನಸೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ || ಪ ||

ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಪರಿತಪಿಸಿ ನೊಂದೆ ನಾನು 
ಕಹಿಯಾದ ವಿರಹದ ನೋವು ಹಗಲಿರುಳು ತಂದೆ ನೀನು (೨)
ಎದೆಯಾಸೆ ಏನೋ ಎಂದು ನೀ ಕಾಣದಾದೆ 
ನಿಶೆಯೊಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿದೆ 
ಬೆಳಕೊಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಬಯಸಿದೆ || ನೀನಿಲ್ಲದೆ ||

ಒಲವೆಂಬ ಕಿರಣ ಬೀರಿ ಒಳಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ತೆರೆಸಿ 
ಒಣಗಿರುವ ಎದೆನೆಲದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಜೀವ ಹರಿಸಿ (೨)
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನ ಆತಂಕ ನೀಗು 
ಹೊಸ ಜೀವ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಪಡೆಯುವೆ 
ಹೊಸ ಲೋಕ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಕಾಣುವೆ || ನೀನಿಲ್ಲದೆ ||


                                                                  - ಎಂ. ಎನ್. ವ್ಯಾಸರಾವ್ 

ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲೇ ಚುಕ್ಕಿ ಬೆಳಕಿನ ಜಾಡು

ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲೇ ಚುಕ್ಕಿ ಬೆಳಕಿನ ಜಾಡು 
ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಯಿತೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು,
ಹಸಿರೆಲೆ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆ 
ಮುರಿದು ಹೋಯಿತೇ ಈಗ ಆ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು ||

ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ತೊನೆದು ತೂಗಿದ ಪ್ರೀತಿ 
ಹರಿದು ಚೂರಾಯಿತೆ ಎದೆಯ ಒಲವಿನ ಬೀಡು 
ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದೊತ್ತಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿ 
ಹಾಡಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತ ನನ್ನ ಪಾಡು ||

ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ವಲಸೆ ಗೂಡು ತೊರೆದಾ ಹಕ್ಕಿ 
ಸೇರಿ ಹೋಯಿತೆ ನೀಲಿ ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ನಾಡು 
ಹಾಡ ನೆನಪಿಗೆ ಹಿಂಡಿ ತೆವಳುತಿದೆ ಜೀವ 
ಮುಂದೆ ಬಯಲು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಕಾಡು ಮೇಡು ||

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tappi hoyitalle chukki belakina jaadu

Tappi hoyitalle chukki belakina jaadu
Ennillavayithe a hakki haadu
Hasirele hoovina naduve hullu haasige
Muridu hoyite ega a putta goodu

Hani haniyagi tonedhu toogida preeti
Haridu choorayite edeya olavina beedu
Rekke badidotti ettikolluva hakki
haadina jaadu hidiyutta nanna paadu

Elli hoyitu valase goodu toreda hakki
seri hoyite neeli mugila mareya naadu
Haada nenapige hindi tevalutide jeeva
Munde bayalu hinde bidditu kaadu meduಹುಚ್ಚು ಖೋಡಿ ಮನಸು !!

ರಚನೆ : ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ  

ಹುಚ್ಚು ಖೋಡಿ ಮನಸು 
ಅದು ಹದಿನಾರರ ವಯಸು 

ಮಾತು ಮಾತಿಗೇಕೋ ನಗು 
ಮರುಘಳಿಗೇ ಮೌನ,
ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು 
ಬರೆಯದಿರುವ ಕವನ ||

ಸೆರಗು ತೀಡಿದಷ್ಟು ಸುಕ್ಕು 
ಹಠ ಮಾಡುವ ಕೂದಲು 
ನಿರಿ ಏಕೋ ಸರಿಯಾಗದು 
ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಳು ||

ಕೆನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಕೆಂಪಾಯಿತೆ
ತುಟಿಯ ರಂಗು ಹೆಚ್ಚೇ 
ನಗುತ ಅವಳ ಛೇಡಿಸುತಿದೆ 
ಗಲ್ಲದ ಕರಿ ಮಚ್ಚೆ ||

ಬರಿ ಹಸಿರು ಬರಿ ನೋವು 
ಎದೆಯೊಳೆಷ್ಟು ಹೆಸರು 
ಯಾರ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣವೋ
ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ||

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hucchu khodi manasu

Lyrics: H.S. Venkatesha Murthy 

Hucchu khodi manasu
Adu hadinaarara vayasu

Maatu maatigeko nagu
Maru ghalige e mouna,
Kannadi mundastu hottu
Bareyadiruva kavana||

Seragu teedidashtu sukku
Hatha maduva koodalu
Niri eko sariyagadu 
matte olage hodalu||

Kenne koncha kempayite
Thutiya rangu hecche
Nagutha avala chedisutide 
gallada kari macche||

Bari hasiru bari novu
Edeyoleshtu hesaru
Yara maduve dibbanavo 
summane nittusiru||


Monday, 22 August 2011

ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ

ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ 
ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ||

ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ
ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ
ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತರದವಳ ಮದ್ದಲಿ ನುಂಗಿತ್ತ ||

ಒಳ್ಳು ಒನಕೆಯ ನುಂಗಿ
ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ
ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಕಿಯನ್ನೆ ನೆಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತ ||

ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗವ ನುಂಗಿ
ಮಗ್ಗವ ಲಾಳಿ ನುಂಗಿ
ಮಗ್ಗದಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣನನ್ನೆ ಮಣಿಯು ನುಂಗಿತ್ತ ||

ಎತ್ತು ಜತ್ತಗಿ ನುಂಗಿ
ಬತ್ತ ಬಾಣವ ನುಂಗಿ
ಮುಕ್ಕುಟ ತಿರುವೊ ಅಣ್ಣನ ಕುಣಿಯು ನುಂಗಿತ್ತ ||

ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ
ಗವಿಯ ಇರುವೆಯು ನುಂಗಿ
ಗೋವಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ನನ್ನನೆ ನುಂಗಿತ್ತ ||

                                                - ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

kodagaana koli nungitta 

kodagaana koli nungitta 
nodavva tangi kodagaana koli nungitta ||

aadu aaneya nungi
gode sunnava nungi
aadalu banda paataradavala maddali nungitta ||

ollu onakeya nungi
kallu gootava nungi
mellalu banda mudukiyanne nellu nungitta ||

hagga maggava nungi
maggava laali nungi
maggadaagiruva annananne maniyu nungitta ||

ettu jattagi nungi
batta baanava nungi
mukkuta tiruvo annana kuniyu nungitta ||

gudda gaviyannu nungi
gaviya iruveyu nungi
govinda guruvina paada nannane nungitta ||

                                               - Shishunaala Shareef

Sunday, 21 August 2011

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ ಕನಕಾಂಗಿ

ರಚನೆ; ಕೆ. ಸ್. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ 

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ ಕನಕಾಂಗಿ 
     ನಿನ್ನೊಳಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸು .
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಉಕ್ಕುವುದು ಕಡಲಾಗಿ 
     ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನನ್ನ ಕಂಡು.

ಸಾಗರನ ಹೃದಯದಲಿ ರತ್ನಪರ್ವತ ಮಾಲೆ 
     ಮಿಂಚಿನಲಿ ಮೀವುದಂತೆ.
ತೀರದಲಿ ಬಳಕುವಲೆ ಕಣ್ಣ ಚುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ 
     ಸಾಗುವುದು ಕನಸಿನಂತೆ.

ಅಲೆ ಬಂದು ಕರೆಯುವುದು ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯರಮನೆಗೆ 
     ಒಳಗಡಲ ರತ್ನಪುರಿಗೆ.  
ಅಲೆಯಿಡುವ ಮುತ್ತಿನಲೆ ಕಾಣುವುದು ನಿನ್ನೊಲುಮೆ-  
         ಯೊಳಗುಡಿಯ ಮೂರ್ತಿಮಹಿಮೆ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ, ಕನಕಾಂಗಿ 
ತಾರೆಯಾಗದೆ ಕಾಣುವೀ ಮಿಂಚು, ನಾಳೆ, ಅರ್ಧಾಂಗಿ ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninna premada pariya naanariye kanakkaangi

Lyrics; K.S.Narasimha Swamy

Ninna premada pariya naanariye kanakkaangi
ninnolide nanna manasu.
hunnimeya raatriyali ukkuvudu kadalaagi 
ninnolume nanna kandu.

saagarana hrudayadali ratnaparvata maale
minchinali meevudante.
teeradali balakuvale kanna chumbisi matte
saaguvudu kanasinante.

ale bandu kareyuvudu ninnolumeyaramanege
olagadala ratnapurige.
aleyiduva muttinale kaanuvudu ninnolume -
yolagudiya murtimahime.

ninna premada pariya naanariye kanakaangi
taareyaagade kaanuvee minchu, nale, ardhaangi?

         

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ

ರಚನೆ; ಕೆ. ಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ 

                           - ೧ -
ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ,
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ,
ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ,
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ತಾಯಿ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿನಗೆ......

                          - ೨ -
ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ, 
ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ,
ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲಿ 
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ತಾಯಿ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿನಗೆ......

                         - ೩ - 
ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೆ, ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೆ,
ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾವೃತ ಸೀಮೆಯೆ,
ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೆ
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ತಾಯಿ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿನಗೆ......    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nityotsava 


Lyrics; K.S. Nisar Ahamad

                             - 1 -
jogada siri belakinalli, tungeya tene balukinalli,
sahyaadriya lohadadira uttungada nilukinalli,
nitya haridwarnavanada tega gandha tarugalalli
nityotsava, taayi, nityotsava ninage...

                             - 2 -
itihaasada himadallina simhaasana maaleyalli,
gata saahasa saarutiruva shaasanagala saalinalli,
olegariya sirigalalli, degulagala bhittigalali
nityotsava, taayi, nityotsava ninage...

                             - 3 -
halavennada hirimeye, kulavennada garimeye,
sadvikaasa sheela nudiya lokaavruta seemeye,
ee vatsara nirmatsara manadudaara mahimeye
nityotsava, taayi, nityotsava ninage...
  

ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ, ಅದೇ ಸಂಜೆ, ಅದೇ ಏಕಾಂತ.......

ರಚನೆ; ಕೆ.ಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ 

ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ, ಅದೇ ಸಂಜೆ, ಅದೇ ಏಕಾಂತ........
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲ,ದೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮನ ವಿಭ್ರಾಂತ.

ಕಣ್ಣನೆ ದಣಿಸುವ ಈ ಪಡುವಣ ಬಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳು,
ಮಣ್ಣನೆ ಹೊನ್ನಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿಸುವೀ ಕಿರಣಗಳು,
ಹಚ್ಚನೆ ಹಸುರಿಗೆ ಹಸೆಯಿಡುತಿರುವೀ ಖಗ ಗಾನ -
ಚಿನ್ನ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಿಮ್ಮೆನ್ನುತಿದೆ ರಮ್ಯೋದ್ಯಾನ.

ಆಸೆಗಳ ಹಿಂಡಿನ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಹೊಲ ನನ್ನೀ ದೇಹ;  
ಬರುವೆಯೋ, ಬಾರೆಯೋ ನೀನೆನ್ನುತಿದೆ ಹಾ! ಸಂದೇಹ.
ಮುತ್ತಿದಾಲಸ್ಯವ ಬಿಗಿ ಮೌನವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸು ಬಾ!
ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮತೆಯ ಹಿರಿ ಬೇಲಿಯ ಸರಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಬಾ!

ಬಣ್ಣ ಕಳೆದೊಡವೆಯ ತೆರ ಮಾಸುತಲಿದೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ;
ನೋಡಗೋ! ತಿಮಿರದ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಇರುಳಿನ ಬೆಸ್ತ.
ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸವಿ ಚಣಗಳ ಧನ ದುಂದಾಗಿ;
ನಲಿವಿನ ಗಳಿಕೆಗೆ ಬಳಸವುಗಳನೊಂದೊಂದಾಗಿ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mattade besara, ade sanje, ade ekaanta.....

Lyrics; K.S. Nisaar Ahmed

Mattade besara, ade sanje, ade ekaanta.....
ninna joteillade, maatillade mana vibhraanta.

kannane danisuva ee paduvana baan bannagalu,
mannane honnina hannaagisuvee kiranagalu,
hacchane hasurige haseyidutiruvee khaga gaana---
chinna, neenillade bimmennutide ramyodyaana.

aasegala hindina tulitakke hola nannee deha;
baruveyo, baareyo neenenutide haa! sandeha.
muttidaalasyava, bigi mounava hodedodisu baa!
matte aa samateya hiri beliya sari nillisu bee!

banna kaledodaveya tera maasutalide sooryaasta;
nodago! timirada bale beesida irulina besta.
vecchhavaaguttide savi chanagala dhana dundaagi;
nalivina galikege balasavugalanondondaagi.
  

Sunday, 7 August 2011

ಬರುವಳೆನ್ನ ಶಾರದೆ !

ರಚನೆ : ಕೆ. ಸ್. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ 

ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ 
ನೋಡಿರಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ !
ನಾನು ಕೂಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಬರುವಳೆನ್ನ ಶಾರದೆ !
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ, 
ಎದುರು ಮಾತನಾಡದೆ.

ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಳೆಯ ಸದ್ದು  !
ನಗುವರತ್ತೆ ಬಿದ್ದು, ಬಿದ್ದು !
ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಮಾವನವರು,
"ಒಳಗೆ ಅಕ್ಕ, ಭಾವನವರು"
ಎಂದು ತುಂಟ ಹುಡುಗನು 
ಗುಟ್ಟ ಬಯಲಿಗೆಳೆವನು !

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೊಂದು ಗಂಡು 
ಹೇಗೋ ಸೇರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು,
ಕಾಣದೊಂದು ಕನಸ ಕಂಡು,
ಮಾತಿಗೊಲಿಯದಮೃತವುಂಡು,
ದುಃಖ ಹಗುರವೆನುತಿರೆ,
ಪ್ರೇಮವೆನಲು ಹಾಸ್ಯವೇ ?

ಯಾರು ಕದ್ದು ನುಡಿದರೇನು ?
ಊರೆ ಎದ್ದು ಕುಣಿದರೇನು ?
ಜನರ ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲ ಬೀಗ,
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರೇಮ ರಾಗ 
ಇಂಥ ಕೂಗನಳಿಸಿದೆ, 
ಬೆಳಗಿ ಬದುಕ ಹರಸಿದೆ.

ಇಂದೇ ಅದಕೆ ಕರೆವುದು 
ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಎನುವುದು 
ಹೂವ ಮುಡಿಸಿ ನಗುವುದು 
ಅಪ್ಪಿ ಮುತ್ತನಿಡುವುದು.-
ಬಾರೆ ನನ್ನ ಶಾರದೆ 
ಬಾರೆ ಅತ್ತ ನೋಡದೆ !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baruvalenna Shaarade !

Lyrics: K.S.Narasimha Swamy

maduveyaagi tingalilla 
nodiranna hegide !
naanu koogidaagalella 
baruvalenna shaarade !
hinde munde nodade,
eduru maatannaadade.

koneyolage baleya saddu !
naguvaratte biddu, biddu !
summaniralu mavanavaru,
"olage akka, bhaavanavaru"
endu tunta huduganu,
gutta bayaligelevanu !

ondu hennigondu gandu
hego seri hondikondu, 
kaanadondu kanasa kandu,
maatigoliyadamrutavundu, 
dukha haguravenutire,
premavenalu hasyave ?

yaaru kaddu nudidarenu ?
oore eddu kunidarenu ?
janara baayigilla beega,
hrudayadolage prema raaga
intha kooganaliside,
belagi baduka haraside.

inde adake karevudu
nanna hudugi enuvudu
hoova mudisi naguvudu
appi muttaniduvudu.-
baare nanna sharade
baare atta nodade !

ಗಮ ಗಮಾ ಗಮ್ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗಿ

ರಚನೆ : ದ .ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ 

ಗಮ ಗಮಾ ಗಮ್ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗಿ  | ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೀ ?
ಗಮ ಗಮಾ..................... || ಪಲ್ಲವಿ ||

ತುಳುಕ್ಯಾಡತಾವ ತೂಕಡಿಕಿ 
ಎವಿ ಅಪ್ಪತಾವ ಕಣ್ಣ ದುಡುಕಿ 
ಕನಸು ತೇಲಿ ಬರತಾವ ಹುಡುಕಿ ||
ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೀ ?

ಚಿಕ್ಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಚಾಚಿ ಬೆರಳ 
ಚಂದ್ರಮ ಕನ್ನಡಿ ಹರಳ 
ಮನ ಸೋತು ಆಯಿತು ಮರುಳ ||
ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೀ ?

ನೆರಳಲ್ಲಾಡತಾವ ಮರದ ಬುಡsಕ
ಕೆರಿ ತೆರಿ ನೂಗತಾವ ದಡಕs 
ಹೀಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡsಕ 
ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೀ ?

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದತನದಾಗ 
ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮನದಾಗ 
ಬೆಳದಿಂಗಳಾತು ಬನದಾಗ || 
ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೀ ?

ಬಂತ್ಯಾಕ ನಿನಗ ಇಂದ ಮುನಿಸು 
ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ನನಗ ಇದರ ಕನಸು 
ರಾಯ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸು ||
ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೀ ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gama Gama Gammadistaava Malligi

Lyrics : Da. Ra. Bendre

Gama gama gammadistaava malligi| nee horatiddeega elligi ?
gama gama || pallavi||

1
tulukyadataava tookadiki 
evi appataava kanna duduki.
kanasu teli barataava huduki||
nee horatiddeega elligi ?

2
chikki toristaava chaachi berala
chandrama kannadi haralaa
mana sotu aayitu marulaa||
nee horatiddeega elligi ?

3
neralladataava marada buda s ka
keriterinoogataava dadaka s
hinga bittu elli nanna nada s ka 
nee horatiddeega elligi ?

4
namma nimma ondatanadaaga 
hadu hutti ondu manadaaga
beladingalaatu banadaaga || 
nee horatiddeega elligi ?

5
bantyaaka nimaga inda munisu 
beelalilla namaga idara kanasu 
raya tiliyalilla nimma manasu 
nee horatiddeega elligi ?

Saturday, 6 August 2011

ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು!

ರಚನೆ : ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ 

ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು!
ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿಯುತ್ತಲಿತ್ತೋ ||
ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ || ಪಲ್ಲವಿ ||

೧ 
ಬಾಣಂತಿಯೆಲುಬ ಸಾ- 
ಬಾಣದ ಬಿಳುಪಿನಾ 
ಕಾಣದ ಕಿರುಗೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಾಗ ಇತ್ತೋ;
ಸಣ್ಣ ಕಂದಮ್ಮಗಳ 
ಕಣ್ಣೀನ ಕವಡೀಯ 
ತಣ್ಣನ್ನ ಜೋಮಾಲೆ ಕೊರಳೊಳಗಿತ್ತೋ;  

ಬಡವರ ಒಡಲಿನ 
ಬಡಬಾsನಲದಲ್ಲಿ 
ಸುಡು ಸುಡು ಪಂಜು ಕೈಯೊಳಗಿತ್ತೋ;
ಕಂಬನಿ ಕುಡಿಯುವ 
ಹುಂಬ ಬಾಯಿಲೆ ಮೈ -
ದುಂಬಿಯಂತುಧೋ ಉಧೋ ಎನ್ನುತಲಿತ್ತೋ.

ಕೂಲಿ ಕುಂಬಳಿಯವರ 
ಪಾಲಿನ ಮೈದೊಗಲ 
ಧೂಳಿಯ ಭಂಡಾರ ಹಣೆಯಯೊಳಗಿತ್ತೋ;
ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಗಣಣ, ಮಾ - 
ಹಡಿಯೊಳಗ ತನನ, ಅಂ -
ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಝಣಣಣ ನುಡಿಗೊಡುತಿತ್ತೋ.

ಹ್ಯಾಂಗಾರೆ ಕುಣಿಕುಣಿದು 
ಮಂಗಾಟ ನಡೆದಾಗ 
ಅಂಗಾತ ಬಿತ್ತೋ, ಹೆಗಲಲಿ ಎತ್ತೋ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

kurudu kaanchana kuniyuttalittu  

Rachane - Da. Ra. Bendre

kurudu kaanchana kuniyuttalittu!
kaalige biddavara tuliyuttalitto ||
kurudu kaanchana | pallavi |

1
baanantiyeluba saa - 
baanada bilupinaa
kaanada kirugejje kaalaga itto;
sanna kandammagala
kannina kavadiya
tannanna jomaale koralolagitto;

2
badavara odalina
badaba s naladalli
sudu sudu panju kaiyolagitto;
kambani kudiyuva
humba baayile mai - 
dumbiyantudho udho ennuttalitto.

3
kooli kumbaliyavara
paalina maidogala
dhooliya bhandaara haneyolagitto;
gudiyolage ganana, maa - 
hadiyolaga tana, am - 
gadiyolage jhananana nudigodutitto.

4
hyangaare kunikunidu
mangaata nadedaaga
angaata bitto, hegalali etto.